Menu Sluiten Sluiten
Koninklijke Metaalunie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Welkom bij de RI&E

De RIE Metaalbewerking is een praktisch instrument om te kunnen voldoen aan de wettelijke RIE-verplichting en daar waar nodig en mogelijk de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de arborisico's te verminderen. De RIE Metaalbewerking is opgesteld door Eleven in samenwerking met de sociale partners in de metaalbewerking.

Introductie

Ondernemers in de metaalbewerking die zélf de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) willen uitvoeren, kunnen daarvoor gebruikmaken van de RIE Metaalbewerking. Voor werknemers is er een eigen versie  waarin zij kunnen kennismaken en experimenteren met het instrument. De resultaten blijven gedurende een beperkte tijd beschikbaar. Werkgevers kunnen via het menu aan de linkerkant naar hun versie. Werkgevers moeten eerst inloggen.

De RIE Metaalbewerking is een praktisch instrument om te kunnen voldoen aan de wettelijke RIE-verplichting en daar waar nodig en mogelijk de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de arborisico's te verminderen. De RIE Metaalbewerking is opgesteld door 365/ArboNed en Eleven in samenwerking met de sociale partners in de metaalbewerking. 

Hoe werkt het instrument RIE Metaalbewerking?
Aan de hand van een vragenlijst worden de mogelijke arborisico´s geïnventariseerd. Om het praktisch te houden, werkt de vragenlijst met hoofd- en subvragen. Als u bij een hoofdvraag bijvoorbeeld antwoordt dat er binnen uw bedrijf niet wordt gelast, worden de vervolgvragen over lassen automatisch overgeslagen. Na het beantwoorden van de vragen volgt een eerste risico-evaluatie (prioritering van de risico´s) en een aanzet voor het plan van aanpak. In overleg met uw medewerkers en eventuele toetser van de RIE kunt u gemotiveerd van de prioriteitstelling afwijken.
De gegevens die u heeft ingevoerd, worden opgeslagen in een database. U kunt de gegevens én de resultaten uiteraard ook printen.

Wie heeft er toegang tot de RIE van mijn bedrijf?
De RIE Metaalbewerking wordt beschikbaar gesteld via de besloten sites van Koninklijke Metaalunie en het EXTRAnet van OOM (www.mijnoom.nl). Daarmee is de door u ingevulde RIE Metaalbewerking uitsluitend bereikbaar met uw persoonlijke inloggegevens. U bepaalt zélf aan wie u deze gegevens beschikbaar stelt. De sociale partners garanderen dat verder niemand toegang heeft tot uw bedrijfsgegevens.

Overigens is het goed om de RIE door meerdere mensen in uw bedrijf in te laten vullen. Naast de preventiemedewerker of een eventuele arbocoördinator kunt u denken aan leidinggevenden, die het onderdeel invullen dat op hun afdeling of kantoor betrekking heeft of de vragen over een specifiek arbeidsrisico, dat juist daar speelt. Betrek ook medewerkers bij het invullen. 

In welke gevallen moet ik de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) voor mijn bedrijf laten toetsen?
De verplichting om de RIE te laten toetsen, hangt af van het aantal werknemers dat u in dienst heeft.
De RIE-toets door een gecertificeerde deskundige is wettelijk niet meer verplicht voor bedrijven die:

 1. vallen onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf én
 2.  met de RIE Metaalbewerking hun RIE en plan van aanpak hebben opgesteld én
 3. maximaal 25 werknemers in dienst hebben.

Metaalbedrijven die niet vallen onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf of die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben, blijven verplicht de RIE volledig te laten toetsen.
Voor bedrijven met maximaal voor 40 uur per week personeel in dienst gold al een toetsingsvrijstelling.

naar boven

Wat kan ik vinden in het Verbeterboek?
Met het Verbeterboek Metaalbewerking zullen werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaalbewerking invulling geven aan de herziene arbowetgeving. Deze beperkt zich voor een groot deel tot zogenaamde doelvoorschriften. Doelvoorschriften zijn normen en grenswaarden die niet overschreden mogen worden. Hoe een wettelijke norm of grenswaarde gehaald kan worden, wordt overgelaten aan werkgevers en werknemers in de bedrijven/branches. Het toepassen van de arbeidshygiënische strategie (AHS) is hierbij wel verplicht. De AHS houdt in dat maatregelen zo dicht mogelijk bij de bron moeten worden genomen en pas als dat redelijkerwijs niet kan mogen maatregelen van een “lager” niveau worden genomen.

Het Verbeterboek Metaalbewerking is een geaccepteerde branche-handreiking aan metaalbewerkingsbedrijven hoe aan de wettelijke arbodoel(voorschrift)en voldaan kan worden. Het opvolgen van de in het Verbeterboek vermelde maatregelen is niet verplicht voor individuele bedrijven, maar wel aan te bevelen. Wijkt men hiervan af, dan moet het individuele bedrijf kunnen motiveren waarom de gekozen oplossingsrichting ook goed is. Er is gekozen voor een stapsgewijze uitbouw. Zie verder www.5xbeter.nl. In de RIE wordt u overigens waar nodig hiernaar doorverwezen.

Hoe vaak moet de RIE worden geactualiseerd? 
U moet de RIE actualiseren als:

 • de bedrijfssituatie wijzigt;
 • de wetgeving wijzigt;
 • de stand der techniek wijzigt (bijvoorbeeld doordat er inmiddels oplossingen voor problemen gekomen zijn die er eerst niet waren).

Er is géén vaste wettelijke termijn voor de actualisering; wél dient de werkgever in overleg met zijn medewerkers (indien aanwezig via de personeelsvertegenwoordiging of OR) de voortgang van het plan van aanpak te bewaken. Een belangrijke coördinerende rol is hier weggelegd voor de preventiemedewerker van ieder bedrijf. Verbetering van de arbeidsomstandigheden vraagt immers blijvende aandacht!

Wat is de status van het Plan van Aanpak?
Het opstellen van de RIE en het plan van aanpak is nog maar het begin. Daarna volgt de uitvoering van het plan van aanpak: het verminderen van de vastgestelde risico´s. In het plan van aanpak kan een tijdschema gemaakt worden waarbinnen de geconstateerde risico´s worden opgelost. Hierbij moeten de grootste risico´s als eerste worden opgelost.
Geef medewerkers inzage in de uitkomsten van de RIE en het plan van aanpak, en betrek ze zo bij de uitvoering ervan.

Ben ik verplicht gebruik te maken van de RIE Metaalbewerking?
Nee, de RIE Metaalbewerking is niet verplicht, maar wél aan te bevelen. U kunt ook gebruikmaken van de hulpmiddelen die door anderen (bijvoorbeeld uw arbodienst) worden aangereikt. U kunt ook uw volledige RIE uitbesteden aan een derde.

Deze via een andere weg opgestelde RIE dient dan wel getoetst te worden door een gecertificeerde deskundige.

Welke voordelen biedt de RIE Metaalbewerking?
De RIE Metaalbewerking biedt belangrijke voordelen.

 • Het instrument is specifiek gericht op de situatie in de metaalbewerkingsbedrijven;
 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de RIE Metaalbewerking en onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf valt, is – afhankelijk van het aantal werknemers – niet langer verplicht om de RIE te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige (zie ook: ‘in welke gevallen moet ik de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) voor mijn bedrijf laten toetsen’)
 • Het instrument biedt u de mogelijkheid om zélf mee te denken en mee te sturen op het belangrijke terrein van de arbeidsomstandigheden. Dit laatste ondanks de ingewikkelde en zeer uitgebreide arboregelgeving.
 • De RIE Metaalbewerking verwijst zo veel mogelijk naar praktische oplossingen voor geconstateerde knelpunten. Dit zit deels in het instrument zelf, deels gebeurt dit met verwijzingen. De komende jaren wordt het instrument vooral op het gebied van deze oplossingen verder uitgebreid. (zie ook: ‘Wat kan ik vinden in het verbeterboek?’)
 • ArboNed en sociale partners in de metaalbewerking bewaken de actualiteit van de RIE Metaalbewerking. Zo nodig wordt het instrument aangepast.
 • Het gebruik van de RIE Metaalbewerking is gratis.

naar boven

Ik ben lid van Metaalunie en heb eerder al de Metaalunie RIE Online ingevuld. Wat moet ik nu doen?
Als u de RIE-Online destijds heeft laten toetsen, dient u na te gaan of de RIE-Online nog actueel is. Zo niet, dan dient u een nieuwe RIE op te stellen. De RIE-Online is niet meer digitaal beschikbaar. U zult het Plan van Aanpak dus niet meer op de computer kunnen aanpassen.

Heeft u de RIE-Online destijds niet laten toetsen, dan dient u de RIE Metaalbewerking uit te voeren om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen. In veel gevallen (zie hierboven) zal een toetsing niet meer nodig zijn.

Kan ik als lid van Metaalunie ook gebruikmaken van de RIE Metaalbewerking als ik niet onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf val?
Ja, dat kan.

Als u uw RIE gaat actualiseren: Succes daarbij, u bewijst uw bedrijf en de branche een goede dienst!

CNV BedrijvenBond
FNV Bondgenoten
De Unie
Koninklijke Metaalunie

naar boven

Inloggen