Menu Sluiten Sluiten
Koninklijke Metaalunie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Disclaimer: doel, rechten en plichten

Disclaimer RI&E Metaalbewerking

2.1 Doelstelling en ontwikkeling

De RI&E Metaalbewerking is in opdracht van en in nauwe samenspraak met de sociale partners in de Metaalbewerking ontwikkeld door 365/ArboNed en Eleven. Al deze partijen hebben zich ingespannen om hun werk op zo zorgvuldig mogelijke wijze te doen. Zij zien bovendien nog steeds toe op de periodieke aanpassing van zowel de inhoud als het systeem. Doel is om de best mogelijke combinatie te realiseren van een praktisch geautomatiseerd instrument enerzijds en inhoudelijke volledigheid en correctheid anderzijds.

2.2 Doelgroep: bedrijven in de Metaalbewerking

Het instrument is specifiek ontwikkeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de metaalbewerking en zelf de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor hun organisatie willen verrichten. De inhoud kan nooit zonder meer geschikt of voldoende worden geacht voor bedrijven die niet binnen deze sector werkzaam zijn.

2.3 Actualisering

Door wijzigingen in de wet- en regelgeving, ontwikkelingen in de stand der techniek en nieuwe gebruikersinzichten en technische mogelijkheden is de ontwikkeling van de RI&E Metaalbewerking een continu proces. Om de kwaliteit en actualiteit van het instrument op het hoogst mogelijke niveau te houden, controleert de Koninklijke Metaalunie regelmatig of aanvulling en wijziging nodig is. Wij kunnen aanvullingen en wijzigingen altijd met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving doorvoeren.

2.4 Fouten en misvattingen

De Koninklijke Metaalunie besteedt de uiterste zorg en aandacht aan de kwaliteit en actualiteit van de RI&E Metaalbewerking. Zijn onderdelen hiervan desondanks onvolledig of onjuist? Dan horen wij dit graag, zodat we het instrument verder kunnen verbeteren. De Koninklijke Metaalunie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele omissies of misvattingen. Ook kunnen gebruikers aan de inhoud of functionaliteiten van het RI&E-instrument geen rechten ontlenen.

2.5 Eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker

De RI&E Metaalbewerking is een doe-het-zelf instrument: als gebruiker moet je zelf de nodige bedrijfsinformatie invullen. Het spreekt voor zich dat je ook helemaal zelf verantwoordelijk bent voor de inhoud en kwaliteit van deze eigen inbreng.Omdat de Koninklijke Metaalunie geen toegang heeft tot de gegevens van individuele gebruikers, hebben wij er geen zicht op of je de ter beschikking gestelde informatie op de juiste manier gebruikt. Wij kunnen er daarom ook niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor je die raadpleegt en/of toepast.

2.6 Beperking aansprakelijkheid Koninklijke Metaalunie

De sociale partners, 365/ArboNed en Eleven kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van het RI&E-instrument, of hier in enig ander opzicht verband mee houdt. Dit geldt niet alleen voor alle op de site opgenomen informatie en de inhoud van andere sites waarnaar deze doorverwijst, maar ook voor eventuele tijdelijke storingen die het onmogelijk maken om de site en/of de informatie erop te raadplegen. Verder geldt het behalve voor de eerste ook voor alle volgende versies van het instrument.

2.7 Toetsing RI&E en vrijstelling

Bedrijven die onder de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf vallen en maximaal 25 werknemers tellen, komen bij toepassing van dit RI&E-instrument in aanmerking voor een toetsingsvrijstelling. Bedrijven die niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn verplicht om hun RI&E te laten toetsen door één of meer gecertificeerde arbodeskundigen.

2.8 Beperkingen voor de gebruiker

Als gebruiker mag je uit dit RI&E-instrument niets kopiëren anders dan ten behoeve van het normale gebruik in het eigen bedrijf. Dezelfde beperking is van toepassing op eventuele arbodeskundige(n) die je inschakelt om de ingevulde RIE te laten toetsen. Alle rechten voor de software en de inhoud (content) van het instrument liggen bij de sociale partners in de branche. Ander gebruik dan in het bovenstaande omschreven is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.Om ieder misverstand hierover uit te sluiten, wijzen wij je er ook op dat je als gebruiker geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site verwerkte informatie openbaar mag maken. Ook het op welke wijze dan ook verveelvoudigen ervan is zonder toestemming van de Koninklijke Metaalunie niet toegestaan. Hieronder verstaan we ook het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door middel van publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Inloggen