Menu Sluiten Sluiten
Koninklijke Metaalunie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Disclaimer

Belangrijk: lees deze pagina, voordat u verder gaat.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site http://www.rie-metaalbewerking.nl (verder genoemd: 'de site') besteden, is het mogelijk dat alle informatie en diensten (verder genoemd: 'de informatie') op de site onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.

De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Wij wijzen u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van Koninklijke Metaalunie. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Omdat wij niet weten of de ter beschikking gestelde informatie op de site op de juiste manier wordt gebruikt, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt en/of zal toepassen.

Gezien het voorgaande sluiten wij dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.

De RIE Metaalbewerking is in opdracht van en in samenspraak met sociale partners in de branche opgesteld door 365/ArboNed en Eleven. Betrokken partijen hebben zich ingespannen om de RIE Metaalbewerking op zorgvuldige wijze op te stellen en zien toe op periodieke aanpassing van zowel inhoud als systeem. Gezocht is naar een optimum van een praktisch geautomatiseerd instrument enerzijds en juridische volledigheid anderzijds.

Het instrument is ontwikkeld voor bedrijven werkzaam in de metaalbewerking, die zelf de risico-inventarisatie en -evaluatie willen verrichten. Deze RIE kan niet geschikt geacht worden te zijn c.q. te voldoen voor bedrijven die niet werkzaam zijn in de metaal.

De RIE Metaalbewerking is een interactief instrument, waarbij de gebruiker de nodige bedrijfsinformatie zelf dient in te vullen. Het spreekt voor zich, dat de gebruiker geheel verantwoordelijk is voor deze eigen inbreng.

Bedrijven vallend onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf met maximaal 25 werknemers krijgen bij toepassing van deze RIE een toetsingsvrijstelling. Andere bedrijven zijn verplicht tot een toetsing van deze RIE door een gecertificeerde arbodeskundige.

Door aanpassingen in wet- en regelgeving en stand der techniek alsmede nieuwe gebruikersinzichten en technische mogelijkheden is de ontwikkeling van de RIE Metaalbewerking een continu proces. Hoewel aan de inhoud en de functionaliteiten van deze RIE de grootst mogelijke aandacht is besteed – en in de toekomst ook besteed zal worden bij wijzigingen van het instrument – kunnen aan de inhoud of functionaliteiten geen rechten worden ontleend. Sociale partners, 365/ArboNed en Eleven sluiten gezien het voorstaande dan ook iedere aansprakelijkheid uit voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit instrument. Dit geldt zowel voor de eerste als volgende versies van het instrument. Ook zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele storingen van de zijde van de internetprovider.

Uit dit instrument mag niets gekopieerd worden anders dan ten behoeve van het normale gebruik in eigen bedrijf door de geautoriseerde gebruiker en de arbodeskundige(n) waar deze gebruiker de ingevulde RIE eventueel laat toetsen. Alle rechten voor de software en de inhoud (content) van het instrument liggen bij sociale partners in de branche. Ander gebruik dan in het bovenstaande omschreven is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.