Menu Sluiten Sluiten
Koninklijke Metaalunie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Medewerkers

Ondernemers in de metaalbewerking die zelf de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) willen uitvoeren, kunnen daarvoor gebruikmaken van de RIE Metaalbewerking. De RIE Metaalbewerking is een praktisch instrument om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met de RIE wordt in beeld gebracht welke arborisico’s er zijn en hoe deze aangepakt kunnen worden. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken dat u de ingevulde RIE en het plan van aanpak in mag zien.
U bevindt zich nu in de werknemersversie, waarin u kunt kennismaken en experimenteren met het instrument. U kunt dit instrument ook zelf gebruiken om te kijken of uw werkplek veilig en gezond is en welke maatregelen er eventueel nodig zijn. De resultaten blijven gedurende een beperkte tijd beschikbaar.

Hoe werkt de RIE Metaalbewerking?
Aan de hand van een vragenlijst worden de mogelijke arborisico´s in kaart gebracht. Om het praktisch te houden, werkt de vragenlijst met hoofd- en subvragen. Als u bij een hoofdvraag bijvoorbeeld antwoordt dat er binnen het bedrijf waar u werkt niet wordt gelast, worden de vervolgvragen over lassen automatisch overgeslagen. Na het beantwoorden van de vragen worden prioriteiten gesteld en volgt er een opzet voor het plan van aanpak. Uw werkgever kan gemotiveerd van de prioriteitstelling afwijken.
De gegevens die worden ingevoerd, worden (in het geval van de werknemersversie: tijdelijk) opgeslagen in een database. U kunt de gegevens en de resultaten uiteraard ook printen.

Uw werkgever doet er goed aan om de RIE door meerdere mensen in het bedrijf te laten invullen. Denk hierbij aan preventiemedewerker, arbocoördinator en bijvoorbeeld leidinggevenden, die het onderdeel invullen dat op hun afdeling betrekking heeft. Daarnaast is het verstandig dat uw werkgever ook medewerkers betrekt bij het invullen.

Wanneer moet uw werkgever de RIE laten toetsen?
De verplichting om de RIE te laten toetsen, hangt af van het aantal werknemers dat in dienst is. De RIE-toets door een deskundige is wettelijk niet meer verplicht voor bedrijven die:
1. vallen onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf én
2. met de RIE Metaalbewerking hun RIE en plan van aanpak hebben opgesteld én
3. maximaal 25 werknemers in dienst hebben.

Voor bedrijven met maximaal voor 40 uur per week personeel in dienst gold al een toetsingsvrijstelling.
Alle andere bedrijven blijven verplicht de RIE volledig te laten toetsen. Dat betekent dat er door de arbodienst of gecertificeerde deskundige een bedrijfsbezoek afgelegd wordt om de risico’s in de praktijk te toetsen.

De RIE is klaar, en nu?
Het opstellen van de RIE en het plan van aanpak is nog maar het begin. Daarna volgt de uitvoering van het plan van aanpak: het verminderen van de risico´s. In het plan van aanpak wordt een planning gemaakt wanneer de risico´s worden opgelost. Hierbij moeten de grootste risico´s als eerste worden opgelost. Het is van belang dat uw werkgever de medewerkers inzage geeft in de uitkomsten van de RIE en het plan van aanpak, en de werknemers op deze manier betrekt bij de uitvoering ervan.

Hoe kan het Verbeterboek Metaalbewerking hierbij helpen?
In het Verbeterboek Metaalbewerking staan praktische oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s in de metaalbranche. Zie www.5xbeter.nl. Bekijk deze om te zien wat er zoal mogelijk is om de arborisico’s te verminderen. In de RIE wordt er waar nodig naar doorverwezen.

Hoe vaak moet de RIE worden vernieuwd? 
Uw werkgever moet de RIE actualiseren als de bedrijfssituatie wijzigt, de wetgeving wijzigt of er ontwikkelingen zijn in de techniek (bijvoorbeeld doordat er inmiddels oplossingen voor problemen gekomen zijn die er eerst niet waren).

Is uw werkgever verplicht de RIE Metaalbewerking te gebruiken?
Nee, de RIE Metaalbewerking is niet verplicht, maar wél aan te bevelen. Uw werkgever kan ook gebruikmaken van de hulpmiddelen die door anderen (bijvoorbeeld de arbodienst) worden aangereikt. Uw werkgever kan ook de volledige RIE uitbesteden aan een derde. Deze RIE moet dan wel getoetst worden door een gecertificeerde deskundige.

Succes!

Maak een demo account aan

januari 2009

CNV BedrijvenBond
FNV Bondgenoten
De Unie
Koninklijke Metaalunie